Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Riktlinjer för testning i Australien

Den australiensiska transportmyndigheten NTC och Austroads har nu publicerat riktlinjer för testning av autonoma fordon på allmänna vägar i Australien [1]. I dessa adresseras bland annat testplats, försäkringsskydd, dataöverföring och trafiksäkerhet.

Varje testorganisation behöver lämna in en ansökan till transportmyndigheterna där det framgår hur organisationen adresserat kriterier definierade i riktlinjerna. Varje testorganisation behöver också förse transportmyndigheterna med information om exempelvis eventuella olyckor, incidenter och klagomål från allmänheten som inträffat under testningen.

Källor

[1] Austroads, NTC. Guidelines for trials of automated vehicles in Australia. Maj 2017. Länk

Japans krav för att testa självkörande fordon

Japanska polismyndigheten NPA har nu släppt de krav de ställer för att företag ska få testa självkörande fordon i landet [1].

Kraven innebär bland annat att det måste finnas en – och bara en – operatör med körkort som övervakar bilen, antingen i bilen eller på annat ställe där hon/han kan fjärrstyra den och kunna stoppa den om den t.ex. tappar kommunikationen. Fordonen måste också vara utrustade med säkerhetssystem som kan stoppa bilen i en krissituation.

Fordonen får bara köras i områden med bra kommunikation och invånarna i området måste informeras i förväg. Det ställs också krav på dokumentation.

Testningen av självkörande fordon i Japan väntas öka inför de olympiska spelen i Tokyo 2020 då myndigheterna vill erbjuda transportjänster med sådana fordon.

Källor

[1] Jiji: Japan sets approval criteria for driverless vehicle road tests, Japan Times 2017-06-01 Länk

Utredning om straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon

Nu har VTI-forskaren Wanna Svedbergs rapport om “En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon” åt den svenska regeringsutredningen om självkörande fordon blivit klar. Den är en allmän handling och alltså tillgänglig för intresserade.

Rapporten hanterar frågan om hur Sverige, på ett nationellt plan och utan att komma i konflikt med unionsrättslig lagstiftning, kan hantera och främja en introduktion av självkörande fordon på allmän väg inom en relativt snar framtid.

I forskarrapporten föreslås en rättslig infrastruktur som definieras som det eller de regelverk som omgärdar en typ av verksamhet och för dess verksamhet grundläggande rättsliga relationer och om hur detta ska gå till med fokus på straffrätten. Ett långsiktigt hållbart nytt regelverk behövs som kan hantera inte bara dessa fordon, utan även nya framtida innovationer och en samordnad ITS-hantering.

I rapporten diskuteras även behovet av en översyn av straffbestämmelser om sabotage, kapning, terroristbrott, immaterialrättsligt skydd etc.

Tyskland godkänner lagen för självkörande fordon

I april skrev vi att den ena kammaren i det tyska parlamentet, Bundestag (underhuset), godkänt ett lagförslag för automatiserade fordon. Nu har lagförslaget passerat även den andra kammaren, Bundesrat (överhuset).

I korta drag kräver lagen att det finns en mänsklig förare bakom ratten som kan ta över kontrollen vid behov och att det finns ett datalagringssystem (”svart låda”) i fordonet för att bevisa vem som hade kontrollen i fall att något problem skulle uppstå.

Planen är att revidera lagen om två år. Detta för att fånga in ny kunskap och insikter inom området.

Källor

[1] Reuters. Germany adopts self-driving vehicles law. 2017-05-12 Länk

San Francisco vill underlätta för polisen

Förra veckan skrev vi om att olika aktörer lämnat sina förslag till Kaliforniens departement för motorfordon (DMV) för justering av policyn för automatiserade fordon. Direktören för San Francisco Municipal Transportation Agency, Tilly Chang, har nu också lämnat in ett förslag [1].

Han ber DMV att definiera regler för hur polisen ska interagera med automatiserade fordon vad det gäller brott mot trafikreglerna. Han ber också DMV att kräva att fordonstillverkare ska överlämna tekniska data och/eller videoinspelningar i händelse av att ett automatiserat fordon är involverat i en olycka.

Egen kommentar

Det ovannämnda förslaget och förslagen från fordonstillverkarna är ganska olika, för att inte säga helt motsatta. Municipal Transportation Agency vill att DMV ska skärpa reglerna och därmed underlätta för polisen, medan fordonstillverkarna vill att delstatens ska lätta på reglerna – de är oroliga att alldeles för detaljerade regler kommer att dämpa innovationen eftersom det finns stor risk att reglerna i olika delstaterna kommer att vara väldigt olika på detaljnivå.

Källor

[1] Farivar, C., ars technica. San Francisco to DMV: How should cops deal with self-driving cars that park wrong? 2017-05-03 Länk

Aktörerna vill ändra policyn i Kalifornien

Flera aktörer inom området däribland Apple, Tesla, Waymo, Lyft, Uber, Ford och Toyota har lämnat in förslag till det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) på hur de skulle vilja förändra policyn om automatiserade fordon. Här är några exempel:

  • Apple uppmanade myndigheten att tydliggöra definitionen av autonoma fordon så att det inte råder några tveksamheter kring vilka system som kräver tillstånd för testning och vilka inte.
  • Vidare föreslår Apple att justera felrapporteringssystemet så att det inte omfattar mindre allvarliga ingripanden av testföraren.
  • Tesla efterfrågar att ändra på kravet att testfordon inte får överstiga viktgränsen på 4353 kg (10 000 pund). Tesla förklarar detta med att ett sådant krav kommer att dämpa innovationen.
  • Ett annat förslag från Tesla är att inte förbjuda försäljning av fordon som ingått i testflottan. GM är också lite inne på samma spår.
  • Uber uppmanar myndigheten att tillåta betalande kunder från allmänheten att åka i autonoma fordon med en förare bakom ratten. Detta skulle möjliggöra återkoppling från verkliga användare.
  • Waymo uppmanade myndigheten att ta bort ansvarskravet.

Mer detaljerade kommentarer från respektive aktör hittar ni här.

Egen kommentar

Ytterligare ett exempel på att Apple nu agerar offentligt inom området automatiserade fordon.

Lagligt med robotleveranser i Virginia och Idaho

I början av mars godkände den amerikanska delstaten Virginia en lag som tillåter små självkörande fordon för varuleveranser att färdas på trottoarer och gångbanor samt på övergångsställen [1].

Enligt lagen får dessa små fordon inte färdas i hastigheter över ca 16 km/h eller ha totalvikt över ca 23 kg. De behöver övervakas av en mänsklig operatör på distans som kan ta över kontrollen vid behov.

Lagen är utvecklad i samarbete med Starship Technologies som utvecklat en leveranstjänst med hjälp av små självkörande fordon.

Delstaten Idaho har också godkänt en snarlik lag under mars. Där tillåts dock något större totalvikt (ca 36 kg) [2].

Lagen träder i kraft den 1 juli i båda delstaterna.

Egen kommentar

Virginia och Idaho är därmed de första amerikanska delstaterna som godkänt användning av små självkörande leveransfordon. Det pågår dock liknande diskussioner i andra delstater, däribland Wisconsin och Florida. Utöver det så pågår det testning med diverse små självkörande leveransfordon i andra delstater, bland annat Washington D.C. och Kalifornien.

Det verkar som att tillåten vikt är ett av problemen som myndigheterna får brottas med. Detta eftersom olika företag designat fordon av olika storlek och vikt. Det framgår inte om det gäller några speciella regler vad det gäller interaktion mellan dessa små fordon och andra trafikanter, framförallt då gående och cyklister.

Källor

[1] Glaser, A., Recode. Virginia is the first state to pass a law allowing robots to deliver straight to your door. 2017-03-01 Länk

[2] Glaser, A., Recode. Idaho is the second state to allow unmanned robots to deliver to your front door. 2017-03-27 Länk

Mer om Apples testplaner

Som vi rapporterat om innan har Apple i mitten av april fått tillstånd från det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) att testa automatiserade fordon på allmänna vägar i Kalifornien. Nu har IEEE Spectrum med hjälp av öppenhetsprincipen granskat deras ansökan, där det framgår att företaget ansökt om tillstånd för tre Lexus RX450h hybrid SUV-fordon [1]. Två av dessa har varit registrerade hos Apple endast sedan slutet av mars. Det tredje blev Appleregistrerat i november 2016 och har sedan dess körts ungefär 1100 km.

Det framgår också vilka förare som kommer sitta bakom ratten i dessa bilar (vilket är ett av DMVs krav). Det är huvudsakligen experter inom maskininlärning. En av dem har exempelvis tidigare arbetat med automatiserade fordon vid NASA och Bosch och en har arbetat med DARPA Urban Challenge.

Ansökan avslöjar också hur dessa förare kommer att tränas med hjälp av en enkel uppsättning bestående av Logitech-styrdon och pedaler avsedda för videospel. Träningen består av 7 steg och kommer att utföras i låga hastigheter upp till 48 km/h samt i hastigheter runt 104 km/h, vilket indikerar på att Apple arbetar med system för både motorvägskörning och stadskörning. En av nyckelmomenten i träningen är hur testförarna ska ta över kontrollen från systemet vid exempelvis snäva U-svängar, plötslig acceleration och plötslig inbromsning.

I ansökan refererar Apple till systemet som Utvecklingsplattform (Development Platform) bestående av hårdvara och mjukvara som övervakar omgivande objekt och händelser. Den är kapabel att skicka elektroniska signaler för styrning, acceleration och inbromsning och kan utföra delar av den dynamiska köruppgiften.

Ansökan är inlämnad av Steve Kenner som tidigare ansvarat för fordonssäkerhet på Ford.

Här kan ni se ansökan i dess helhet.

Egen kommentar

Något som är förvirrande är att Steve Kenner i ansökan ber om att Apple ska undantas från de bestämmelser som kräver att de uppfyller federala säkerhetsstandarder för fordon och installerar ett datainspelningssystem som spelar in data minst 30 sekunder före en olycka. Hans motivering är att dessa krav inte är applicerbara på utvecklingsplattformar som endast används för teständamål. Men alla automatiserade fordon som fått tillstånd för testning i Kalifornien är per definition bara för teständamål, och då är det svårt att se vitsen med det här undantaget. Kan det vara så att Apple avslöjat något mer för DMV som inte framgår av själva ansökan? Kenner skriver i alla fall att Apples utvecklingsplattform kommer att kunna spela in och spara data i fall att det sker en olycka.

Ansökan anses av många bekräfta tidigare misstankar om att Apple inte avser att utveckla egna fordon. En annan vanligt förekommande tolkning av ansökans innehåll är att Apple inte siktar på system för helt självkörande fordon, utan att det handlar om delvis automatiserad körning.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. What’s Apple’s Filings Say About Its Self-Driving Car Program. 2017-04-21 Länk

Klartecken för testverksamhet i Sverige

Regeringen har beslutat om en förordning om testverksamhet med självkörande fordon som träder i kraft den 1 juli 2017 [1]. Det innebär bland annat följande:

  • Organisationer som vill utföra tester med självkörande fordon på allmänna vägar i Sverige behöver ansöka om tillstånd för detta.
  • Organisationer som bedriver testverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till böter.
  • Beslut om tillstånd fattas av Transportstyrelsen, som också får mandat att förena ett beslut om tillstånd med villkor. Detta till skillnad från idag där Transportstyrelsen har möjlighet att besluta om dispenser från hur fordon ska vara utrustade vid testverksamhet men inte har möjlighet att ställa krav på tillstånd för att få bedriva testverksamhet.
  • Ett krav är att det vid färd med ett självkörande fordon ska finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson kommer den nya förordningen att skapa bättre förutsättningar för tester med självkörande fordon i Sverige.

Egen kommentar

I slutet av 2015 tillsatte regeringen en utredning om automatiserade fordon, och under våren 2016 blev delen av utredningen som berör testverksamheten klar. Utredningen föreslog en lagändring och ett lagförslag för att tillåta automatiserade testfordon på allmänna svenska vägar från maj 2017 togs fram. Vi vill förtydliga att det inte är detta lagförslaget som regeringen godkänt under veckan utan ”bara” en förordning om testverksamhet som delvis baseras på utredningens arbete. Uttryckt på ett enkelt sätt: det är en lightversion av utredningens lagförslag som nu godkänts.

Fram till nyligen har i princip alla länder, oberoende om de ratificerat Wienkonventionen eller inte, ställt krav på att det ska finnas en mänsklig förare inne i fordon som färdas på allmänna vägar. Men alltfler länder börjar frångå det här kravet och accepterar tester med automatiserade fordon med mänsklig förare utanför fordonet. Med den nya förordningen blir Sverige ett av dessa länder, vilket är ett viktigt framsteg och kommer säkert gynna innovation. Beslutet att frångå det här kravet motiveras oftast av att sådana tester hjälper till att få kunskap om hur den nya tekniken fungerar, så att myndigheter kan fatta välinformerade beslut om vad som ska gälla för “verklig” användning.

Källor

[1] Regeringen. Regeringen banar väg för självkörande fordon. 2017-04-20 Länk

Utmaningar kopplade till introduktionen av autonoma fordon

Ny Teknik har intervjuat Jan Hellåker som är programansvarig för Drive Sweden (som samlar olika aktörer för att skapa framtidens mobilitet) om utmaningarna med införandet av självkörande bilar [1].

Hellåker menar att trots den ”hype” som råder i branschen just nu är det viktigt att se det ur ett samhällsperspektiv och se självkörande bilar som möjliggörare av samåkning och bildelning. Han hänvisar även till omvärldsanalyser som tyder på att unga mer efterfrågar mobilitetstjänster än att äga fordon. Att produktionsvolymen skulle minska tror han heller inte på, utan tvärtom kommer fordonen användas mer och därmed slitas ut snabbare. I framtiden ser han också att alla personbilstillverkare startar någon form av affärsverksamhet kring mobilitetstjänster, där de som inte hoppar på det tåget kommer att uppleva ett ”Kodak-moment”.

Den största utmaningen är den gällande lagstiftningen, som inte går lika snabbt som teknikutvecklingen. Trots det anser han att de flesta är medvetna om brådskan med att lösa detta.

Källa

[1] Kristensson, J. Expert: Trafiken kokar igen med självkörande bilar, 2017-04-12 Länk