Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

San Francisco vill underlätta för polisen

Förra veckan skrev vi om att olika aktörer lämnat sina förslag till Kaliforniens departement för motorfordon (DMV) för justering av policyn för automatiserade fordon. Direktören för San Francisco Municipal Transportation Agency, Tilly Chang, har nu också lämnat in ett förslag [1].

Han ber DMV att definiera regler för hur polisen ska interagera med automatiserade fordon vad det gäller brott mot trafikreglerna. Han ber också DMV att kräva att fordonstillverkare ska överlämna tekniska data och/eller videoinspelningar i händelse av att ett automatiserat fordon är involverat i en olycka.

Egen kommentar

Det ovannämnda förslaget och förslagen från fordonstillverkarna är ganska olika, för att inte säga helt motsatta. Municipal Transportation Agency vill att DMV ska skärpa reglerna och därmed underlätta för polisen, medan fordonstillverkarna vill att delstatens ska lätta på reglerna – de är oroliga att alldeles för detaljerade regler kommer att dämpa innovationen eftersom det finns stor risk att reglerna i olika delstaterna kommer att vara väldigt olika på detaljnivå.

Källor

[1] Farivar, C., ars technica. San Francisco to DMV: How should cops deal with self-driving cars that park wrong? 2017-05-03 Länk

Aktörerna vill ändra policyn i Kalifornien

Flera aktörer inom området däribland Apple, Tesla, Waymo, Lyft, Uber, Ford och Toyota har lämnat in förslag till det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) på hur de skulle vilja förändra policyn om automatiserade fordon. Här är några exempel:

 • Apple uppmanade myndigheten att tydliggöra definitionen av autonoma fordon så att det inte råder några tveksamheter kring vilka system som kräver tillstånd för testning och vilka inte.
 • Vidare föreslår Apple att justera felrapporteringssystemet så att det inte omfattar mindre allvarliga ingripanden av testföraren.
 • Tesla efterfrågar att ändra på kravet att testfordon inte får överstiga viktgränsen på 4353 kg (10 000 pund). Tesla förklarar detta med att ett sådant krav kommer att dämpa innovationen.
 • Ett annat förslag från Tesla är att inte förbjuda försäljning av fordon som ingått i testflottan. GM är också lite inne på samma spår.
 • Uber uppmanar myndigheten att tillåta betalande kunder från allmänheten att åka i autonoma fordon med en förare bakom ratten. Detta skulle möjliggöra återkoppling från verkliga användare.
 • Waymo uppmanade myndigheten att ta bort ansvarskravet.

Mer detaljerade kommentarer från respektive aktör hittar ni här.

Egen kommentar

Ytterligare ett exempel på att Apple nu agerar offentligt inom området automatiserade fordon.

Lagligt med robotleveranser i Virginia och Idaho

I början av mars godkände den amerikanska delstaten Virginia en lag som tillåter små självkörande fordon för varuleveranser att färdas på trottoarer och gångbanor samt på övergångsställen [1].

Enligt lagen får dessa små fordon inte färdas i hastigheter över ca 16 km/h eller ha totalvikt över ca 23 kg. De behöver övervakas av en mänsklig operatör på distans som kan ta över kontrollen vid behov.

Lagen är utvecklad i samarbete med Starship Technologies som utvecklat en leveranstjänst med hjälp av små självkörande fordon.

Delstaten Idaho har också godkänt en snarlik lag under mars. Där tillåts dock något större totalvikt (ca 36 kg) [2].

Lagen träder i kraft den 1 juli i båda delstaterna.

Egen kommentar

Virginia och Idaho är därmed de första amerikanska delstaterna som godkänt användning av små självkörande leveransfordon. Det pågår dock liknande diskussioner i andra delstater, däribland Wisconsin och Florida. Utöver det så pågår det testning med diverse små självkörande leveransfordon i andra delstater, bland annat Washington D.C. och Kalifornien.

Det verkar som att tillåten vikt är ett av problemen som myndigheterna får brottas med. Detta eftersom olika företag designat fordon av olika storlek och vikt. Det framgår inte om det gäller några speciella regler vad det gäller interaktion mellan dessa små fordon och andra trafikanter, framförallt då gående och cyklister.

Källor

[1] Glaser, A., Recode. Virginia is the first state to pass a law allowing robots to deliver straight to your door. 2017-03-01 Länk

[2] Glaser, A., Recode. Idaho is the second state to allow unmanned robots to deliver to your front door. 2017-03-27 Länk

Mer om Apples testplaner

Som vi rapporterat om innan har Apple i mitten av april fått tillstånd från det kaliforniska departementet för motorfordon (DMV) att testa automatiserade fordon på allmänna vägar i Kalifornien. Nu har IEEE Spectrum med hjälp av öppenhetsprincipen granskat deras ansökan, där det framgår att företaget ansökt om tillstånd för tre Lexus RX450h hybrid SUV-fordon [1]. Två av dessa har varit registrerade hos Apple endast sedan slutet av mars. Det tredje blev Appleregistrerat i november 2016 och har sedan dess körts ungefär 1100 km.

Det framgår också vilka förare som kommer sitta bakom ratten i dessa bilar (vilket är ett av DMVs krav). Det är huvudsakligen experter inom maskininlärning. En av dem har exempelvis tidigare arbetat med automatiserade fordon vid NASA och Bosch och en har arbetat med DARPA Urban Challenge.

Ansökan avslöjar också hur dessa förare kommer att tränas med hjälp av en enkel uppsättning bestående av Logitech-styrdon och pedaler avsedda för videospel. Träningen består av 7 steg och kommer att utföras i låga hastigheter upp till 48 km/h samt i hastigheter runt 104 km/h, vilket indikerar på att Apple arbetar med system för både motorvägskörning och stadskörning. En av nyckelmomenten i träningen är hur testförarna ska ta över kontrollen från systemet vid exempelvis snäva U-svängar, plötslig acceleration och plötslig inbromsning.

I ansökan refererar Apple till systemet som Utvecklingsplattform (Development Platform) bestående av hårdvara och mjukvara som övervakar omgivande objekt och händelser. Den är kapabel att skicka elektroniska signaler för styrning, acceleration och inbromsning och kan utföra delar av den dynamiska köruppgiften.

Ansökan är inlämnad av Steve Kenner som tidigare ansvarat för fordonssäkerhet på Ford.

Här kan ni se ansökan i dess helhet.

Egen kommentar

Något som är förvirrande är att Steve Kenner i ansökan ber om att Apple ska undantas från de bestämmelser som kräver att de uppfyller federala säkerhetsstandarder för fordon och installerar ett datainspelningssystem som spelar in data minst 30 sekunder före en olycka. Hans motivering är att dessa krav inte är applicerbara på utvecklingsplattformar som endast används för teständamål. Men alla automatiserade fordon som fått tillstånd för testning i Kalifornien är per definition bara för teständamål, och då är det svårt att se vitsen med det här undantaget. Kan det vara så att Apple avslöjat något mer för DMV som inte framgår av själva ansökan? Kenner skriver i alla fall att Apples utvecklingsplattform kommer att kunna spela in och spara data i fall att det sker en olycka.

Ansökan anses av många bekräfta tidigare misstankar om att Apple inte avser att utveckla egna fordon. En annan vanligt förekommande tolkning av ansökans innehåll är att Apple inte siktar på system för helt självkörande fordon, utan att det handlar om delvis automatiserad körning.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. What’s Apple’s Filings Say About Its Self-Driving Car Program. 2017-04-21 Länk

Klartecken för testverksamhet i Sverige

Regeringen har beslutat om en förordning om testverksamhet med självkörande fordon som träder i kraft den 1 juli 2017 [1]. Det innebär bland annat följande:

 • Organisationer som vill utföra tester med självkörande fordon på allmänna vägar i Sverige behöver ansöka om tillstånd för detta.
 • Organisationer som bedriver testverksamhet utan tillstånd ska kunna dömas till böter.
 • Beslut om tillstånd fattas av Transportstyrelsen, som också får mandat att förena ett beslut om tillstånd med villkor. Detta till skillnad från idag där Transportstyrelsen har möjlighet att besluta om dispenser från hur fordon ska vara utrustade vid testverksamhet men inte har möjlighet att ställa krav på tillstånd för att få bedriva testverksamhet.
 • Ett krav är att det vid färd med ett självkörande fordon ska finnas en fysisk förare i eller utanför fordonet.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson kommer den nya förordningen att skapa bättre förutsättningar för tester med självkörande fordon i Sverige.

Egen kommentar

I slutet av 2015 tillsatte regeringen en utredning om automatiserade fordon, och under våren 2016 blev delen av utredningen som berör testverksamheten klar. Utredningen föreslog en lagändring och ett lagförslag för att tillåta automatiserade testfordon på allmänna svenska vägar från maj 2017 togs fram. Vi vill förtydliga att det inte är detta lagförslaget som regeringen godkänt under veckan utan ”bara” en förordning om testverksamhet som delvis baseras på utredningens arbete. Uttryckt på ett enkelt sätt: det är en lightversion av utredningens lagförslag som nu godkänts.

Fram till nyligen har i princip alla länder, oberoende om de ratificerat Wienkonventionen eller inte, ställt krav på att det ska finnas en mänsklig förare inne i fordon som färdas på allmänna vägar. Men alltfler länder börjar frångå det här kravet och accepterar tester med automatiserade fordon med mänsklig förare utanför fordonet. Med den nya förordningen blir Sverige ett av dessa länder, vilket är ett viktigt framsteg och kommer säkert gynna innovation. Beslutet att frångå det här kravet motiveras oftast av att sådana tester hjälper till att få kunskap om hur den nya tekniken fungerar, så att myndigheter kan fatta välinformerade beslut om vad som ska gälla för ”verklig” användning.

Källor

[1] Regeringen. Regeringen banar väg för självkörande fordon. 2017-04-20 Länk

Utmaningar kopplade till introduktionen av autonoma fordon

Ny Teknik har intervjuat Jan Hellåker som är programansvarig för Drive Sweden (som samlar olika aktörer för att skapa framtidens mobilitet) om utmaningarna med införandet av självkörande bilar [1].

Hellåker menar att trots den ”hype” som råder i branschen just nu är det viktigt att se det ur ett samhällsperspektiv och se självkörande bilar som möjliggörare av samåkning och bildelning. Han hänvisar även till omvärldsanalyser som tyder på att unga mer efterfrågar mobilitetstjänster än att äga fordon. Att produktionsvolymen skulle minska tror han heller inte på, utan tvärtom kommer fordonen användas mer och därmed slitas ut snabbare. I framtiden ser han också att alla personbilstillverkare startar någon form av affärsverksamhet kring mobilitetstjänster, där de som inte hoppar på det tåget kommer att uppleva ett ”Kodak-moment”.

Den största utmaningen är den gällande lagstiftningen, som inte går lika snabbt som teknikutvecklingen. Trots det anser han att de flesta är medvetna om brådskan med att lösa detta.

Källa

[1] Kristensson, J. Expert: Trafiken kokar igen med självkörande bilar, 2017-04-12 Länk

Transportstyrelsen drar sig ur Drive Me projektet

Drive Me-projektet, som vi rapporterat om vid flera tillfällen förut, har hittills bestått av parterna Volvo Cars, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park, Göteborgs stad, Autoliv och Chalmers.

Vid nyårsskiftet valde dock Transportstyrelsen att kliva av projektet [1]. Detta eftersom den pågående utredningen om automatiserade fordon som regeringskansliet håller i har börjat diskutera att utvidga Transportstyrelsens nuvarande uppdrag till att omfatta även tillståndsgivning. Om Transportstyrelsen skulle bli en tillståndsmyndighet skulle det kunna innebära en intressekonflikt med projektet, förklarar utredaren Yvonne Wärnfeldt som Ny Teknik samtalat med.

Källor

[1] Kristensson, J., Ny Teknik. Myndighet kliver av från Volvos projekt. 2017-04-11 Länk

New York tillåter testning

Den amerikanska delstaten New York kommer att tillåta testning av automatiserade fordon på motorvägar fram till april 2018 [1]. Organisationer som vill utföra tester behöver ansöka om tillstånd hos delstatens departement för motorfordon (DMV). Alla tester behöver ske under direkt överinseende av polisen och en licensierad förare måste finnas i fordonet.

DMV och polisen kommer tillsammans att följa testningen för att sedan om ett år kunna sammanställa en rapport om teknikens inverkan på säkerhet, trafik och räddningstjänsten.

Källor

[1] Conley, K., New York Post. Driverless cars are coming to New York roads — sort of. 2017-04-07 Länk

Tyskt lagförslag passerat underhuset

I slutet av januari 2017 godkände den tyska regeringen ett nytt lagförslag för automatiserad körning som initierats av förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI) i juli 2016. Efter något snabbare behandling än vanligtvis godkändes i slutet av mars en reviderad version av förslaget av den ena kammaren i det tyska parlamentet, Bundestag (underhuset) [1, 2]. I nästa steg som väntas ske innan september 2017 kommer det reviderade förslaget att behandlas av den andra kammaren, Bundesrat (överhuset).

Enligt förslaget ska högt och helt automatiserade fordon framförallt kunna:

 • Bemästra både longitudinell och lateral kontroll över fordonet under en viss tidsperiod eller i vissa situationer som specificerats av fordonstillverkaren.
 • Kunna avaktiveras av föraren när som helst.
 • Känna igen när det är nödvändigt att föraren tar över kontrollen.
 • Meddela föraren i tid när det är nödvändigt att föraren tar över kontrollen.

Ett utdrag från lagförslaget lyder så här (översatt till engelska):

During vehicle driving, the driver may turn away from traffic and vehicle control by means of highly automated or fully automated driving function… [but must] immediately [assume control] if he recognizes that the conditions for the intended use of the highly or fully automated driving functions no longer exist… even if he does not control the vehicle in the context of the intended use of this function.

 Baserat på detta kan följande noteras:

 • Lagförslaget skiljer inte mellan högt och helt automatiserade system.
 • Lagförslaget kräver alltid närvaro av en förare som kan stänga av systemet och ta över kontrollen över fordonet. Föraren kan alltså ge kontroll till ett automatiserat system, men föraren bibehåller det yttersta ansvaret för fordonet.
 • Lagförslaget klargör inte vad som menas med ”meddela föraren i tid”, det är upp till varje enskild fordonstillverkare att bestämma en lämplig tidsintervall.
 • Högt och helt automatiserade fordonssystem är tillåtna endast inom det avsedda användningsområdet. Detta innebär i princip att om ett system är avsett att användas på motorvägar får det inte aktiveras på andra vägar.

Alla automatiserade fordon kommer att behöva ha ett datalagringssystem (”svart låda”) för att bevisa vem som hade kontrollen i fall att något problem skulle uppstå. Vidare kommer fordonstillverkare att hållas ansvariga i fall att fordonet inte följer trafikreglerna när det framförs i automatiserat läge. Lagen begränsar också förarens ansvar vid person- eller materiella skador i dessa situationer. För att skydda olycksoffer i samband med användning av högt och helt automatiserade fordonssystem är skadeståndet enligt den nya lagen höjt med 100% (upp till 10 miljoner euro för personskador och 2 miljoner euro för materiella skador).

Egen kommentar

Lagförslaget har framförallt kritiserats för vaga formuleringar, att det godkänts onödigt förhastat och utan att invänta resultaten från en pågående etisk utredning, samt på grund av bristande ansvar på tillverkarnas sida.

Källor

[1] Fortuna, C, TeslaRati. Tesla Full Self-Driving could soon be allowed in Germany, gov approves legislation aimed at autonomous driving. 2017-03-31 Länk

[2] Ayre, J., Clean Technica. Germany’s Bundestag Approves Self-Driving Vehicle Use, Bundesrat Approval Still Needed. 2017-04-11 Länk

Förslag på nya regler i Kalifornien

Departementet för motorfordon i Kalifornien har föreslagit betydande revideringar av delstatens befintliga regler för testning av automatiserade fordon på allmänna vägar (Article 3.7) samt tidigare föreslagna regler för implementering av automatiserade fordon (Article 3.8) [1].

Om förslaget godkänns ger det fordonstillverkare och andra aktörer större frihet kring vilken teknik de får testa och implementera på allmänna vägar. Bland annat skulle det bli tillåtet att framföra fordon utan mänsklig förare närvarande i fordonet : An ”operator” of an autonomous vehicle is the person who is seated in the driver’s seat, or if there is no person in the driver’s seat, causes the autonomous technology to engage. Med detta skulle det nuvarande kravet på att alla fordon ska vara utrustade med en ratt och broms- och gaspedaler slopas.

Allmänheten har från och med den 10 mars 45 dagar på sig att kommentera förslaget. Om inga större klagomål lyfts fram kan de föreslagna reglerna börja gälla i november.

Egen kommentar

Kalifornien var en av första delstaterna i USA där testning av automatiserade fordon blev tillåten. Men kravet på att det måste finnas en mänsklig förare i fordonet blev inte så väl mottaget och har beskrivits av många som innovationshämmande. Att det här kravet försvinner är således ett stort steg framåt. En annan viktig detalj som skiljer Kalifornien från andra (del)stater är att inte bara regler för testning som föreslås utan också regler för verklig användning.

Källor   

[1] State of California, Department of Motor vehicles. Autonomous Vehicles in California. 2017-03-10 Länk