Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Finland på väg att tillåta testning av självkörande bilar

I ett pressmeddelande skriver det finska departementet för transport och kommunikation (Ministry of Transport and Communication) om en planerad lagändring [1]. Lagändringen går ut på att tillåta testning av automatiserade bilar på vissa allmänna vägar i Finland. Det är tänkt att lagen ska träda i kraft i början av 2015 och gälla i fem år.

Den nya lagstiftningen kommer att möjliggöra för europeiska och amerikanska projekt (inklusive Google) att testa automatiserade bilar i finsk trafikmiljö. Förhoppningen är att detta ska ge inblick i viktiga juridiska och säkerhetsfrågor som måste tas i beaktande innan lagen blir permanent.

Egen kommentar

I pressmeddelandet används ordet ”cars” och det är oklart för mig om det syftar till både lätta och tunga fordon. Det är också oklart vilken grad av automation som lagändringen kommer omfatta. Pressmeddelandet använder begreppet ”driverless robotic cars”. Ni som förstår finska kan läsa ett annat dokument som förhoppningsvis förtydligar detta.

För några veckor sedan blev det känt att EU-projektet CityMobil2 kommer att demonstrera självkörande fordon i staden Vantaa i Finland under 2015 [2].

Källor

[1] Ministry of Transport and Communication, Press Release. MINTC to launch an experiment that would allow for robotic cars.  2014-05-26. Länk

[2] Vantaa Innovation Institute. City of Vantaa one of the seven European towns and cities to demonstrate automated transport. 2014-05-07. Länk

Workshop om automatisering av transportsystemet

För en vecka sedan höll Lindholmen Science Park (LSP) en workshop kallad Automatisering av Transportsystemet med representanter från både privat och offentlig sektor. Målet var att ge input till en innovationsagenda om automatiserade fordon som LSP arbetar med.

På förmiddagen bjöd workshopen på fyra föredrag där man presenterade omvärldsanalyser av relevanta aktiviteter i olika delar av världen. Utöver detta hölls en rad andra föredrag. Här är några exempel.

Håkan Jansson och Hans G Petterson från Näringsdepartementet förtydligade att automatisering av transportsystemet handlar om både teknik- och samhällsutveckling. Automatisering kommer därför ta tid, men det kan hända att vissa typer av fordon blir automatiserade snabbare än andra. I närtid är det automatisering av funktioner som gäller, snarare än automatisering av hela system.

Stefan Myhrberg från Ericsson presenterade färdplanen för uppkopplade och samverkande transporter som tagits fram av en rad svenska organisationer. Sådana transporter är avgörande för transportsektorns framtid och pilotförsök borde påbörjas omgående. Detta kräver dock att ansvariga myndigheter och organisationer fastställer sin roll och börjar agera.

Marcus Rothoff från Volvo Cars konstaterade att automatiserade fordon kommer förändra samhället. Det är därför viktigt att förstå hur dessa kan integreras i samhället. Drive Me-projektet är en möjliggörare för detta. Marcus belyste också Trafikverkets roll och planer gällande infrastrukturoptimeringen.

Per Öhgren och Jonas Malmstig från Transportstyrelsen redogjorde för en förstudie kopplad till automatiserad körning och de juridiska förutsättningarna. Preliminära resultat visar att det finns utrymme i dagens trafiklagstiftning för tester av fordon med hög automatiseringsgrad (motsvarande NHTSAs Nivå 3). Fordonslagstiftningen och på sikt även förarbehörighetsregler och ansvarsregler kan behöva justeras.

Under eftermiddagen var det gruppdiskussioner där man försökte reda ut inom vilka områden som Sverige bör bli världsledande, vad som krävs för att nå dit samt hur vi ska säkra maximal utväxling på våra insatser.

Här är några förslag som grupperna kom upp med:

 • Vi bör fokusera på systemperspektiv, stadsplanering, oberoende utvärderingar under ”nordiska” väderförhållanden med slutkunden i dialogen, trafikledning, total trafiksäkerhet, kommersiella sidan, affärsmodeller, etc.
 • Vi kan göra detta genom att skapa ytor för informationsutbyte, bygga infrastruktur som möjliggör olika typer av tester (inkl. systemnivå), vara mer aktiva i EU-samverkan, sprida kunskap och framtidsbilder till samhället på ett mer strukturerat sätt, ta hänsyn till samhällspolitiska övergripande mål, etc.
 • Vi får maximal utväxling genom att jobba med kompletta transportlösningar, prata med varandra, ta fram kunskap om den faktiska samhällsnyttan, delta i EU-samverkan, etc.

Kalifornien ett steg närmare självkörande fordon

Kaliforniens departement för motorfordon (Department of Motor Vehicles, DMV) har nu godkänt en lag som tillåter ”alla” tillverkare att testa autonoma fordon på allmänna vägar [1].

Den nya lagen fastställer regler för testning, försäkring och registrering av autonoma fordon samt för rapportering till DMV.

För att få tillstånd för testning av ett autonomt fordon på allmänna vägar, behöver tillverkaren göra följande:

 • Registrera fordonet hos DMV
 • Intyga att fordonet genomgått förbestämda tester under kontrollerade förhållanden
 • Säkerställa att en förare som genomgått en utbildning i hantering av fordonet kommer sitta bakom ratten, redo att ta över kontrollen
 • Underrätta DMV i fall av en olycka eller när den autonoma tekniken fallerar
 • Ha en försäkring på 5 miljoner dollar för skadeersättning ifall en olycka skulle inträffa

Tillstånden gäller i ett år och därefter behöver de förnyas. Lagen träder i kraft den 16 september 2014.

Egen kommentar

Trots att den nya lagen kan uppfattas som något konservativ så kommer den säkerligen att bidra till en smidigare integrering av autonoma fordon i dagens trafik. Den möjliggör insamling av data från verklig trafik, vilket är helt enkelt nödvändigt för att säkerställa att den autonoma tekniken är robust.

Det bör noteras att den nya lagen gäller enbart för testning och inte för allmän användning av autonoma fordon. En lag om allmän användning av autonoma fordon i Kalifornien väntas i början av nästa år. Som vi rapporterat om innan har Washington D.C. tagit det steget för ett par veckor sedan.

Källor

[1] California Department of Motor Vehicles. DMV Adopts Autonomous Vehicle Testing Rules. 2014-05-19. Länk

Försäkring av autonoma fordon

Försäkringsbolaget Lloyd’s har släppt en ny rapport som handlar om möjligheter och risker som automatiserade fordon medför för försäkringsbolag [1].

Rapporten påpekar att lagstiftningen och regelverk kring automatiserade fordon är en stor utmaning och att ansvarsfrågor kommer vara avgörande. Problem orsakade av själva automatiseringen och hantering av dessa lyfts fram som en viktig aspekt i det hela.

En annan aspekt som rapporten lyfter fram är att föraren kommer att finnas kvar i det automatiserade fordonet i form av en övervakare. Det kommer därför krävas träning och utbildning som säkerställer att människor som interagerar med automatiserade fordon har rätt kompetens och kan hantera dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Rapporten påpekar också att försäkringbolag kommer spela en viktig roll för utveckling och acceptans av den nya teknologin. Försäkringsbolagen behöver definiera säkerhets- och riskhanterings standarder när de utvecklar nya försäkringslösningar. De bolag som kan modellera och mäta produktansvarsrisker med automatiserade fordon kommer definitivt ha en konkurrensfördel framöver.

Källor

[1] Yeomans, G., Lloyd’s. Autonomous Vehicles: Handing over Control: Risks and Opportunities in Insurance. Länk

Autonoma fordon kommer att smyga in

IEEE Spectrum har nyligen publicerat en artikel där det diskuteras hur självkörande fordon kommer smygandes in på våra vägar [1].

Huvudkontentan är att dagens förarstödsystem utgör en grund för självkörande fordon och att dessa är ett sätt att vänja folk vid automation i fordon. Det påpekas dock att sådana system är bara ett mellansteg och att det ultimata målet är att eliminera föraren helt och hållet.

Något annat som tas upp i artikeln är rollen som sensorer och lokalisering av objekt i fordonets omgivning har för självkörande fordon. Man refererar till ett uttalande som BMWs chef för förarstöddsystem gjort för ett år sedan: “The biggest challenge is to bring the sensor signals into an environmental model.”

Artikeln diskuterar också hur Wien-konventionen påverkar det hela. Här hänvisas det till en rapport från IHS där författarna konstaterat följande: ”It may also make sense for self-driving-only cars to get a driver’s license, where each car model has to run through and pass a large battery of driving tests, emergency situations, and unexpected events.”

Slutligen diskuteras det hur folk kommer att reagera på och acceptera självkörande fordon. Slutsatsen är att folk kommer att förmänskliga dem och till och med referera till dem som personer. Fordonet blir ”the guy”.

Egen kommentar

IEEE Spectrum har startat en ny blogg ”Cars That Think” som handlar om teknik och politik kring självkörande fordon.

Källor

[1] Laursen, L., IEEE Spectrum. How Self-Driving Cars Will Sneak Onto Our Roads. 2014-04-30. Länk

Washington D.C. på väg att tillåta självkörande fordon för ”alla”

I enlighet med nuvarande lagstiftning som tillåter test av självkörande fordon på allmänna vägar i Washington D.C. (Autonomous Vehicle Act of 2012), har distriktets departement för motorfordon nu föreslagit en ny regel som, förutsatt att det inte finns några väsentliga invändningar, kommer att träda i kraft i början av maj [1].

D.C. kommer därmed bli den första jurisdiktionen som tillåter självkörande fordon för andra syften än prov.

Den föreslagna regeln upprättar en definition av autonoma fordon samt rutiner och avgifter för registrering, benämning och utfärdande av tillstånd för autonoma fordon.

Om man vill kunna få köra ett autonomt fordon, manuellt eller autonomt, måste man ansöka om en uppgradering av sitt nuvarande körkort, dvs. fylla i några papper, skriva under och betala en avgift på 20 USD. Så här står det i den föreslagna regeln:

“To obtain an “A” endorsement on his or her driver license from the Director before the person may operate an autonomous vehicle in the District, even if the person intends to operate an autonomous vehicle only in the non-autonomous mode”

För att få uppgraderingen (“A” endorsement) måste en förare intyga följande:

 • Att hon/han känner till distriktets vanliga lagar och trafikregler för motorfordon och att han/hon omfattas av dessa, dvs. att han/hon kommer att anses vara förare av det autonoma fordonet även när det framförs i ett autonomt läge.
 • Att hon/han genomgått en utbildning hos en fordonstillverkare eller återförsäljare i hur ett autonomt fordon hanteras, och vilka möjligheter och begräsningar det har.
 • Att hon/han kommer att lämna in kompletterande uppgifter om det skulle behövas för att fastställa hennes/hans kompetens och behörighet för att handha ett autonomt fordon.

För att bli kallat och registrerat som ett autonomt fordon måste fordonet först certifieras av en fordonstillverkare eller en annan organisation som har tillstånd för detta. Certifieringen innebär bl.a. att man säkerställer följande:

 • Att teknologin som installerats i fordonet av fordonstillverkaren är säker för användning i D.C.
 • Att fordonet är utrustat med en enhet som är skild från andra enheter som lagen kräver och som på ett skrivskyddat sätt kan lagra sensordata i minst 30 sekunder innan en kollision inträffar.
 • Att fordonet är utrustat med en lätt tillgänglig och icke-distraherande brytare för att aktivera och avaktivera den autonoma funktionen.
 • Att fordonet är utrustat med en visuell indikator som visar när fordonet framförs i ett autonomt läge.
 • Att fordonet har ett system som varnar föraren om ett tekniskt fel uppstår när fordonet framförs i autonomt läge, och då antingen kräver att föraren tar över manövreringsuppgiften eller på ett säkert sätt tar fordonet ur trafiken och stannar det på ett lämpligt ställe.
 • Att den autonoma teknologin inte påverkar några andra funktioner som regleras av federala lagar.
 • Att fordonet har en medföljande manual som beskriver dess begränsningar och möjligheter och att en sådan manual överlämnats till köparen.

Utöver detta måste ägaren till det autonoma fordonet ansöka om en etikett att fästas på fordonet.

Egen kommentar

Jag har följt några diskussioner kring det här lagförslaget på diverse webbforum och sammanfattningsvis kan jag säga att det är oklart för folk varför det krävs ett körkort om man vill ha ett autonomt fordon som framförs autonomt 100 % av tiden.

Källor

[1] D.C. Municipal Regulations and D.C. Register. 2014-04-04. Länk

Bosch spår framtiden

Ordföranden i Boschs styrelse, Volkmar Denner, gav en presentation på 14th Stuttgart International Symposium on Automotive and Engine Technology som hölls förra veckan [1]. Han påpekade att Bosch ser en framtid där våra fordon är eldrivna, automatiserade och uppkopplade.

Denner tror att teknologin som krävs för fordon med hög automatiseringsgrad (high automation) kommer vara mogen runt 2020, och att helt självkörande fordon kan väntas ett decennium senare. En annan viktig slutsats som dras är att automatiserad körning kommer att införas stegvis. Detta kommer bl.a. att ge förarna tid att vänja sig vid den nya tekniken.

Han har också presenterat fem områden som Bosch identifierat som avgörande för vidare utveckling av automatiserad körning:

 • Sensorer för 360 grader detektering runt fordonet: vilka sensorteknologier krävs för att fånga omgivningen så rätt handling kan initieras?
 • Redundant systemarkitektur: för att försäkra sig att systemet fungerar även när en komponent slutat fungera behöver dagens systemarkitektur förändras.
 • Pålitlighet: funktionerna måste vara pålitliga och prestera oavsett vad, speciellt vad det gäller cyberattacker.  För att försäkra sig om detta behöver man utveckla nya verifieringsmetoder samt nya regler för dataskydd och säkerhet.
 • Högupplösta och noggranna kartor: noggrannheten av dagens navigationssystem är otillräcklig för automatiserad körning som kräver en positionering med noggrannhet på centimeternivå samt väldigt väl uppdaterade kartor.
 • Lagstiftning: Wien-konventionen från 1968 tillåter endast delvis automatiserade fordon, vilket innebär att man behöver nya regler som i sig kräver att frågor kring produktansvar för högre grader av automatisering reds ut.

Vad det gäller trådlös kommunikation (V2X) så menar Denner att även om sådan teknik inte blir nödvändig för automatiserad körning, kommer den vara till stor fördel i termer av säkerhet, effektivitet och komfort.

Egen kommentar

Dessa slutsatser skiljer sig inte så mycket jämfört med andra liknande förutsägelser. Den enda skillnaden som jag kan se är att Bosch lägger något större betoning på förändringar gällande systemarkitektur.

Nästa års International Symposium on Automotive and Engine Technology kommer att hållas 17-18 mars 2015 i Stuttgart. Artikelsammanfattningar kan registreras här fram till den 21 maj 2014.

Källor

[1] Bosch. Bosch putting the autopilot on the road. 2014-03-18. Länk

En korridor för autonoma fordon från Kanada till stater söder om Mexiko

Central North American Trade Corridor Association (CNATCA) vill skapa en väg för självkörande fordon från Kanada, genom Norra Dakota och ner till staterna söder om Mexiko [1]. Detta eftersom det råder brist på vägar för transporter av gods genom den mellersta delen av USA. Alla stora vägar och järnvägar sträcker sig mellan den östra och västra delen av landet.

CNATCA har initierat diskussioner för att utveckla lagstiftningen för förarlösa vägfordon eller drönare för godstransporter. Förhoppningen är att korridoren (eller i alla fall en del av den) ska kunna testas om ca 5 år för att utvärdera teknologin.

Mer info om CNATCA hittas här.

Egen kommentar

Det här initiativet påminner lite grann om konvojkörning (platooning) som bl.a. studerats här i Sverige. Projektet iFleet är ett exempel på ett nationellt initiativ där Scania tillsammans med andra organisationer forskat kring självkörande lastbilskonvojer för godstransporter mellan Södertälje och Helsingborg [2]. I det här fallet kördes den första lastbilen i kolonnen av en förare, medan resten av lastbilarna kördes autonomt. SARTRE är ett annat exempel på samma eller liknande koncept.

Det är oklart för mig om CNATCA är ute efter en liknande lösning eller om de ser framför sig att alla lastbilar som använder sig av korridoren är helt autonoma.

Källor

[1] Holdman, J. The Bismarch Tribune. Group wants to build corridor for unmanned vehicles. 2014-03-17. Länk

[2] Scania. Scania lines up for platooning trials. 2012-04-04. Länk

California gör sig redo för autonoma fordon

I början av veckan höll Californias motsvarighet till Trafikverket Department of Motor Vehicles, DMV, en workshop med representanter från industri, jurister och samhället där man diskuterade hur dagens regler för personbilar behöver förändras för att kunna bemöta autonoma bilar som skulle kunna dyka upp så snart som 2015 [1].

Enligt DMV’s informationschef är målet att reglerna ska vara redo i slutet av året, och ett utkast kan väntas i juni eller juli. Utkastet kommer vara öppet för kommentarer från allmänheten. Han påpekade att allmänheten redan haft stor påverkan på DMVs arbete med reglerna via sociala medier som Twitter, Reddit, GooglePlus och LinkedIn. Allmänheten har bl.a. gjort klart för DMV att reglerna måste ge användaren kontrollen över vilken data som samlas in och används.

Google var en av deltagarna och påpekade att certifiering av självkörande fordon är ett problem eftersom det hela är nytt och obeprövat. Det är vanligtvis statens uppgift att verifiera att bilen uppfyller säkerhets- och integritetskrav, men idag saknas motsvarande metoder och processer för självkörande bilar.

Andra problem som diskuterades var bl.a. cybersecurity och nykterhetsregler. Workshopsdiskussionen kan ses här.

Egen kommentar

Det är redan känt att flera amerikanska delstater godkänt testning av självkörande bilar och uttalat sig om att de vill vara en hubb för sådana tester. Ingen annan delstat har däremot lovat att reglerna som stödjer massintroduktion i samhället ska vara redo inom så snar framtid.

Källor

[1] Wood, C. Governmnet Technology. California Preparing for Self-Driving Cars by 2015. 2014-03-12. Länk

Expertpanelen svarar

Engelska tidskriften The Engineer har ställt ett tiotal frågor kring automatiserade fordon till en expertpanel bestående av: Tim Edwards (MIRA, ett engelskt konsult- och provningsföretag), Jonas Ekmark (VCC), Michael Fausten (Bosch) och Dave Meader (Direct Line Group, ett brittiskt försäkringsbolag) [1].

I det här nyhetsbrevet sammanfattar vi deras svar på några av dessa frågor.

Vad är nuvarande “state of the art” för teknik som ingår i prototypfordon och som inte nödvändigtvis nått marknaden ännu?

Tim Edwards: Grundtekniken som behövs för självkörande fordon har demonstrerats i en eller annan form sedan 2004. Under de senaste 12 månaderna har i princip alla de stora biltillverkarna visat självkörande fordon. Vi ska dock ej glömma att det krävs ytterligare teknikförbättringar i termer av kostnad, packning av komponenter och tillförlitlighet så att dessa demobilar kan klara av alla trafiksituationer.

Michael Fausten: Bosch håller på att utveckla en rad teknologier som så småningom kommer ingå i helt självkörande fordon. Automatic Park Assist som möjliggör för bilarna att parkera sig själva kommer troligtvis att finnas på marknaden 2015. Traffic Jam Assistant som kan ta över kontrollen i hastigheter upp till 50 km/h väntas i massproduktion under 2014. Utöver det håller Bosch på att utveckla och testa funktioner som täcker självkörning i högre hastigheter. Dessa är baserade på data från en rad olika sensorer, som radar och videokameror samt takmonterad lidar, och som tillsammans genererar en 3D-karta av bilens omgivning.

Hur skulle tekniken kunna hantera situationer som idag hanteras av förare, t.ex. att stanna för att låta en fotgängare korsa vägen eller för att ge företräde till andra fordon i en korsning?

Jonas Ekmark: Vi har redan visat teknik av detta slag, men tekniken som kommer finnas i våra första automatiserade fordon kommer att adressera trafiksituationer utan fotgängare (t.ex. pendlings- och motorvägar). Den främsta utmaningen är det automatiserade fordonets förmåga att samverka med olika trafikanter.

Tim Edwards: Google har exempelvis upptäckt att förare i andra fordon har svårt att tillåta det automatiserade fordonet att köra in i korsningen när det står och väntar på ett artigt sätt. Det här problemet har lösts genom att programmera det automatiserade fordonet att köra mer aggressivt i korsningar. Automatiserade bilar har inte samma förhandlingsförmåga som vanliga förare brukar ha.

Vilka åtgärder har tagits för att skydda dessa fordon mot dataintrång?

Tim Edwards: Traditionell fordonsteknik hade robusta metoder för funktionssäkerhet och tillförlitlighet. Det viktiga i dagsläget är att helt integrera säkerhetsaspekterna i design-, utvecklings- och valideringsprocesser. Man måste övergå från att designa fordon för tillförlitlighet (dependability) mot att designa fordon för motstånds- och återhämtningskraft (resiliance).

Jonas Ekmark: Alla externa kommunikationslänkar kommer att kontrolleras för autentisering och krypteras. Det är viktigt att förstå att fordonet inte är konstruerat för att fjärrstyras, så det finns inte mycket mening med att försöka göra det. Om det skulle vara så att radiokommunikationen störs utifrån så skulle detta leda till att fordonet lämnar tillbaka kontrollen till föraren eller stannar vid närmaste säkra plats. Det kommer också finnas skyddsåtgärder för fordons interna kommunikationsnätverk.

Michael Fausten: Genom att använda en “dubbel arkitektur” kommer vi skapa en tydlig skillnad mellan funktioner som är relevanta för körning (t.ex. förarassistans) och de som inte är det (t.ex. infotainment). I framtiden kommer en säkerhetsmodul också att skydda kommunikationen i varje styrenhet, och företaget Escrypt (dotterbolag till Bosch) håller på att utveckla programvara för detta.

Om ett fordon som använder sig av dagens självkörande teknik skulle sluta fungera och orsaka skador, vem skulle hållas ansvarig ur ett försäkringsperspektiv?

Dave Meader: Om det inblandade fordonet inte blivit återkallat för produktfel eller om det inte finns bevis på att olyckan orsakats av tekniska fel, kommer ett sådant fall att vara väldigt svårt ur ett försäkringsperspektiv. Om ett fordon till exempel skulle skadas vid användning av ett helt automatiserat parkeringssystem är det osannolikt att ett forsäkringsbolag skulle driva fallet mot en fordonstillverkare eftersom kostnaden för skadorna skulle ha varit minimala på grund av låg hastighet.

Hur kommer dessa teknologier att påverka förarens försäkringspremier och skulle ett helt självkörande fordon betraktas på samma sätt?

Dave Meader: Försäkringsbranschen tar hänsyn till nya teknologier i sin försäkringskostnad. Ett fordon som innehåller bra säkerhetsfunktioner belönas med lägre försäkringspremier jämfört med motsvarande fordon utan dessa funktioner. När vi försäkrat någon att köra ett fordon som har en hel del säkerhetsfunktioner, är det sedan individens egen körning som är avgörande. Det är för tidigt att kunna bedöma försäkringsimplikationer för helt självkörande fordon.

Fler intressanta frågor och svar hittas här.

Källor

[1] Harris, S., The Engineer. Your questions answered: driverless cars. 2014-02-17. Länk