Kategoriarkiv: Lagstiftning och regelverk

Google hade viss kontroll över testet i Nevada

IEEE Spectrum har nyligen granskat protokollet från Googles test som utfördes den 1 maj 2012 i samband med deras ansökan om tillstånd att få testa självkörande bilar på allmänna vägar i Nevada [1].

Granskningen visar att Google i samråd med till Nevadas departement för motorfordon hade valt i förväg vilken rutt som skulle användas för testet och under vilka väg- och väderförhållanden som testet skulle ske. Dessutom fick föraren som satt bakom ratten ingripa två gånger under testets gång, vid en rondell och vid en omärkt järnvägskorsning. Dessa två situationer hade Google ”varnat för” innan testet via en mailkonversation med departementet. Granskningen visar också en del andra brister som att bilen hade bromsat för hårt och att den varit alldeles för försiktig i vissa situationer.

Detta är det enda tillfället där en statlig myndighet testat Googles bil på en allmän väg.  Google fick tillstånd att utföra tester på Nevadas allmänna vägar några dagar efter att det ovannämnda testet hade utförts.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. How Google’s Autonomous Car Passed the First U.S. State Self-Driving Test. 2014-09-10. Länk

Transportstyrelsen: lagstiftningen ska inte vara ett hinder

I måndags presenterade Transportstyrelsen sin förstudie om trafik- och fordonslagar behöver förändras med ökad automation i transportsystemet. Studien presenterades i samband med trafiksäkerhetskonferensen i Tylösand [1, 2].

Slutsatsen är att det för närvarande inte krävs några större förändringar eftersom de system som är aktuella nu (dvs. delvis automatiserad körning) kräver att en förare sitter bakom ratten redo att ta över manövreringskontrollen. Det innebär att ansvaret ligger på föraren, men om tekniken fallerar är det osannolikt att man fälls för vårdslöshet. Förarprovet behöver inte heller förändras på grund av den nya teknologin.

Förstudien konstaterar att Transportstyrelsen behöver bli mer proaktiva och vara aktiva i utvecklingen av automatiserade fordon, och att lagstiftningen inte ska stå i vägen för teknisk utveckling som bidrar till bättre säkerhet, miljö och framkomlighet.

Förstudien listar en rad områden som myndigheten ämnar arbeta med framöver däribland följande:

 • Delta i eller följa relevant testverksamhet (t.ex. Drive-Me projektet).
 • Fortsätta utreda möjligheterna för försök med helt självkörande fordon i allmän trafik inom begränsade områden.
 • Fortsätta bevaka och delta i arbetet på EU-nivå gällande lagstiftning inom området självkörande fordon, samt följa utvecklingen på internationell nivå bl.a. i USA.
 • Öka kunskapen om hur säkerheten hos komplexa och säkerhetskritiska system kan kravställas.
 • Fördjupa samverkan med näringsdepartementet, andra myndigheter, industri och akademi för att bidra till en nationell samsyn.

Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert har också påpekat vikten av att automatiserade fordon ger nya möjligheter för personer som får sina körkort återkallade på grund av sjukdom, och att det behöver redas ut hur man ska bedöma medicinska tillstånd framöver.

Egen kommentar

Mer information om konferensen i Tylösand hittas här.

Källor

[1] Transportstyrelsen, Pressmeddelande. Transportstyrelsen ser positivt på självkörande fordon. 2014-09-01 Länk

[2] SVT nyheter. Självkörande bil ger sjuka ny chans. 2014-09-01 Länk

Google kommer införa ratt i sin prototypbil

Vi har tidigare rapporterat om Googles självkörande bil och att den kommer vara utan ratt. Nu har det blivit känt att Google ändrat sig i frågan, i alla fall vad det gäller deras bilar som ska testas på Kaliforniens allmänna vägar [1].

Detta för att tillmötesgå den nya regeln som Kaliforniens departement för motorfordon (California’s Department of Motor Vehicles) ämnar införa från och med den 16 september 2014.

Enligt den nya regeln måste förare i självkörande bilar som testas på Kaliforniens allmänna vägar kunna få/ta omedelbar fysisk kontroll över bilen. Rent praktiskt innebär detta att varje självkörande bil som testas på allmänna vägar i Kalifornien behöver utrustas med en ratt samt gas- och bromspedal.

Egen kommentar

Ni kan läsa mer om den nya regeln i vårt nyhetsbrev samt här.

Källor

[1] Barr, A., WSJ. A Google Car Without a Steering Wheel? Not So Fast, California Says. 2014-08-21. Länk

Grönt för automatiserade bilar i Storbritannien

I slutet av juli fattade den brittiska motsvarigheten till näringsdepartementet (Department for Business Innovation & Skills) beslut om att tillåta automatiserade bilar på allmänna vägar från januari 2015 [6]. Tanken är att man ska genomföra tester med automatiserade fordon i tre städer under mellan 18 och 36 månader. Vilka tre städer det blir kommer bli känt i ett senare skede. Regeringen avsätter ca 120 miljoner kronor för dessa tester.  Ett annat besked som regeringen kom med var att lagstiftningen ska ses över före nyår för att klargöra vilka regler som gäller vid delvis samt helt automatiserad körning.

Källor

[1] UK Government News. Vince Cable has announced 2 new measures that give the green light for driverless cars to take to UK roads from January 2015. 2014-07-30. Länk

Finland på väg att tillåta testning av självkörande bilar

I ett pressmeddelande skriver det finska departementet för transport och kommunikation (Ministry of Transport and Communication) om en planerad lagändring [1]. Lagändringen går ut på att tillåta testning av automatiserade bilar på vissa allmänna vägar i Finland. Det är tänkt att lagen ska träda i kraft i början av 2015 och gälla i fem år.

Den nya lagstiftningen kommer att möjliggöra för europeiska och amerikanska projekt (inklusive Google) att testa automatiserade bilar i finsk trafikmiljö. Förhoppningen är att detta ska ge inblick i viktiga juridiska och säkerhetsfrågor som måste tas i beaktande innan lagen blir permanent.

Egen kommentar

I pressmeddelandet används ordet ”cars” och det är oklart för mig om det syftar till både lätta och tunga fordon. Det är också oklart vilken grad av automation som lagändringen kommer omfatta. Pressmeddelandet använder begreppet ”driverless robotic cars”. Ni som förstår finska kan läsa ett annat dokument som förhoppningsvis förtydligar detta.

För några veckor sedan blev det känt att EU-projektet CityMobil2 kommer att demonstrera självkörande fordon i staden Vantaa i Finland under 2015 [2].

Källor

[1] Ministry of Transport and Communication, Press Release. MINTC to launch an experiment that would allow for robotic cars.  2014-05-26. Länk

[2] Vantaa Innovation Institute. City of Vantaa one of the seven European towns and cities to demonstrate automated transport. 2014-05-07. Länk

Workshop om automatisering av transportsystemet

För en vecka sedan höll Lindholmen Science Park (LSP) en workshop kallad Automatisering av Transportsystemet med representanter från både privat och offentlig sektor. Målet var att ge input till en innovationsagenda om automatiserade fordon som LSP arbetar med.

På förmiddagen bjöd workshopen på fyra föredrag där man presenterade omvärldsanalyser av relevanta aktiviteter i olika delar av världen. Utöver detta hölls en rad andra föredrag. Här är några exempel.

Håkan Jansson och Hans G Petterson från Näringsdepartementet förtydligade att automatisering av transportsystemet handlar om både teknik- och samhällsutveckling. Automatisering kommer därför ta tid, men det kan hända att vissa typer av fordon blir automatiserade snabbare än andra. I närtid är det automatisering av funktioner som gäller, snarare än automatisering av hela system.

Stefan Myhrberg från Ericsson presenterade färdplanen för uppkopplade och samverkande transporter som tagits fram av en rad svenska organisationer. Sådana transporter är avgörande för transportsektorns framtid och pilotförsök borde påbörjas omgående. Detta kräver dock att ansvariga myndigheter och organisationer fastställer sin roll och börjar agera.

Marcus Rothoff från Volvo Cars konstaterade att automatiserade fordon kommer förändra samhället. Det är därför viktigt att förstå hur dessa kan integreras i samhället. Drive Me-projektet är en möjliggörare för detta. Marcus belyste också Trafikverkets roll och planer gällande infrastrukturoptimeringen.

Per Öhgren och Jonas Malmstig från Transportstyrelsen redogjorde för en förstudie kopplad till automatiserad körning och de juridiska förutsättningarna. Preliminära resultat visar att det finns utrymme i dagens trafiklagstiftning för tester av fordon med hög automatiseringsgrad (motsvarande NHTSAs Nivå 3). Fordonslagstiftningen och på sikt även förarbehörighetsregler och ansvarsregler kan behöva justeras.

Under eftermiddagen var det gruppdiskussioner där man försökte reda ut inom vilka områden som Sverige bör bli världsledande, vad som krävs för att nå dit samt hur vi ska säkra maximal utväxling på våra insatser.

Här är några förslag som grupperna kom upp med:

 • Vi bör fokusera på systemperspektiv, stadsplanering, oberoende utvärderingar under ”nordiska” väderförhållanden med slutkunden i dialogen, trafikledning, total trafiksäkerhet, kommersiella sidan, affärsmodeller, etc.
 • Vi kan göra detta genom att skapa ytor för informationsutbyte, bygga infrastruktur som möjliggör olika typer av tester (inkl. systemnivå), vara mer aktiva i EU-samverkan, sprida kunskap och framtidsbilder till samhället på ett mer strukturerat sätt, ta hänsyn till samhällspolitiska övergripande mål, etc.
 • Vi får maximal utväxling genom att jobba med kompletta transportlösningar, prata med varandra, ta fram kunskap om den faktiska samhällsnyttan, delta i EU-samverkan, etc.

Kalifornien ett steg närmare självkörande fordon

Kaliforniens departement för motorfordon (Department of Motor Vehicles, DMV) har nu godkänt en lag som tillåter ”alla” tillverkare att testa autonoma fordon på allmänna vägar [1].

Den nya lagen fastställer regler för testning, försäkring och registrering av autonoma fordon samt för rapportering till DMV.

För att få tillstånd för testning av ett autonomt fordon på allmänna vägar, behöver tillverkaren göra följande:

 • Registrera fordonet hos DMV
 • Intyga att fordonet genomgått förbestämda tester under kontrollerade förhållanden
 • Säkerställa att en förare som genomgått en utbildning i hantering av fordonet kommer sitta bakom ratten, redo att ta över kontrollen
 • Underrätta DMV i fall av en olycka eller när den autonoma tekniken fallerar
 • Ha en försäkring på 5 miljoner dollar för skadeersättning ifall en olycka skulle inträffa

Tillstånden gäller i ett år och därefter behöver de förnyas. Lagen träder i kraft den 16 september 2014.

Egen kommentar

Trots att den nya lagen kan uppfattas som något konservativ så kommer den säkerligen att bidra till en smidigare integrering av autonoma fordon i dagens trafik. Den möjliggör insamling av data från verklig trafik, vilket är helt enkelt nödvändigt för att säkerställa att den autonoma tekniken är robust.

Det bör noteras att den nya lagen gäller enbart för testning och inte för allmän användning av autonoma fordon. En lag om allmän användning av autonoma fordon i Kalifornien väntas i början av nästa år. Som vi rapporterat om innan har Washington D.C. tagit det steget för ett par veckor sedan.

Källor

[1] California Department of Motor Vehicles. DMV Adopts Autonomous Vehicle Testing Rules. 2014-05-19. Länk

Försäkring av autonoma fordon

Försäkringsbolaget Lloyd’s har släppt en ny rapport som handlar om möjligheter och risker som automatiserade fordon medför för försäkringsbolag [1].

Rapporten påpekar att lagstiftningen och regelverk kring automatiserade fordon är en stor utmaning och att ansvarsfrågor kommer vara avgörande. Problem orsakade av själva automatiseringen och hantering av dessa lyfts fram som en viktig aspekt i det hela.

En annan aspekt som rapporten lyfter fram är att föraren kommer att finnas kvar i det automatiserade fordonet i form av en övervakare. Det kommer därför krävas träning och utbildning som säkerställer att människor som interagerar med automatiserade fordon har rätt kompetens och kan hantera dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Rapporten påpekar också att försäkringbolag kommer spela en viktig roll för utveckling och acceptans av den nya teknologin. Försäkringsbolagen behöver definiera säkerhets- och riskhanterings standarder när de utvecklar nya försäkringslösningar. De bolag som kan modellera och mäta produktansvarsrisker med automatiserade fordon kommer definitivt ha en konkurrensfördel framöver.

Källor

[1] Yeomans, G., Lloyd’s. Autonomous Vehicles: Handing over Control: Risks and Opportunities in Insurance. Länk

Autonoma fordon kommer att smyga in

IEEE Spectrum har nyligen publicerat en artikel där det diskuteras hur självkörande fordon kommer smygandes in på våra vägar [1].

Huvudkontentan är att dagens förarstödsystem utgör en grund för självkörande fordon och att dessa är ett sätt att vänja folk vid automation i fordon. Det påpekas dock att sådana system är bara ett mellansteg och att det ultimata målet är att eliminera föraren helt och hållet.

Något annat som tas upp i artikeln är rollen som sensorer och lokalisering av objekt i fordonets omgivning har för självkörande fordon. Man refererar till ett uttalande som BMWs chef för förarstöddsystem gjort för ett år sedan: “The biggest challenge is to bring the sensor signals into an environmental model.”

Artikeln diskuterar också hur Wien-konventionen påverkar det hela. Här hänvisas det till en rapport från IHS där författarna konstaterat följande: ”It may also make sense for self-driving-only cars to get a driver’s license, where each car model has to run through and pass a large battery of driving tests, emergency situations, and unexpected events.”

Slutligen diskuteras det hur folk kommer att reagera på och acceptera självkörande fordon. Slutsatsen är att folk kommer att förmänskliga dem och till och med referera till dem som personer. Fordonet blir ”the guy”.

Egen kommentar

IEEE Spectrum har startat en ny blogg ”Cars That Think” som handlar om teknik och politik kring självkörande fordon.

Källor

[1] Laursen, L., IEEE Spectrum. How Self-Driving Cars Will Sneak Onto Our Roads. 2014-04-30. Länk

Washington D.C. på väg att tillåta självkörande fordon för ”alla”

I enlighet med nuvarande lagstiftning som tillåter test av självkörande fordon på allmänna vägar i Washington D.C. (Autonomous Vehicle Act of 2012), har distriktets departement för motorfordon nu föreslagit en ny regel som, förutsatt att det inte finns några väsentliga invändningar, kommer att träda i kraft i början av maj [1].

D.C. kommer därmed bli den första jurisdiktionen som tillåter självkörande fordon för andra syften än prov.

Den föreslagna regeln upprättar en definition av autonoma fordon samt rutiner och avgifter för registrering, benämning och utfärdande av tillstånd för autonoma fordon.

Om man vill kunna få köra ett autonomt fordon, manuellt eller autonomt, måste man ansöka om en uppgradering av sitt nuvarande körkort, dvs. fylla i några papper, skriva under och betala en avgift på 20 USD. Så här står det i den föreslagna regeln:

“To obtain an “A” endorsement on his or her driver license from the Director before the person may operate an autonomous vehicle in the District, even if the person intends to operate an autonomous vehicle only in the non-autonomous mode”

För att få uppgraderingen (“A” endorsement) måste en förare intyga följande:

 • Att hon/han känner till distriktets vanliga lagar och trafikregler för motorfordon och att han/hon omfattas av dessa, dvs. att han/hon kommer att anses vara förare av det autonoma fordonet även när det framförs i ett autonomt läge.
 • Att hon/han genomgått en utbildning hos en fordonstillverkare eller återförsäljare i hur ett autonomt fordon hanteras, och vilka möjligheter och begräsningar det har.
 • Att hon/han kommer att lämna in kompletterande uppgifter om det skulle behövas för att fastställa hennes/hans kompetens och behörighet för att handha ett autonomt fordon.

För att bli kallat och registrerat som ett autonomt fordon måste fordonet först certifieras av en fordonstillverkare eller en annan organisation som har tillstånd för detta. Certifieringen innebär bl.a. att man säkerställer följande:

 • Att teknologin som installerats i fordonet av fordonstillverkaren är säker för användning i D.C.
 • Att fordonet är utrustat med en enhet som är skild från andra enheter som lagen kräver och som på ett skrivskyddat sätt kan lagra sensordata i minst 30 sekunder innan en kollision inträffar.
 • Att fordonet är utrustat med en lätt tillgänglig och icke-distraherande brytare för att aktivera och avaktivera den autonoma funktionen.
 • Att fordonet är utrustat med en visuell indikator som visar när fordonet framförs i ett autonomt läge.
 • Att fordonet har ett system som varnar föraren om ett tekniskt fel uppstår när fordonet framförs i autonomt läge, och då antingen kräver att föraren tar över manövreringsuppgiften eller på ett säkert sätt tar fordonet ur trafiken och stannar det på ett lämpligt ställe.
 • Att den autonoma teknologin inte påverkar några andra funktioner som regleras av federala lagar.
 • Att fordonet har en medföljande manual som beskriver dess begränsningar och möjligheter och att en sådan manual överlämnats till köparen.

Utöver detta måste ägaren till det autonoma fordonet ansöka om en etikett att fästas på fordonet.

Egen kommentar

Jag har följt några diskussioner kring det här lagförslaget på diverse webbforum och sammanfattningsvis kan jag säga att det är oklart för folk varför det krävs ett körkort om man vill ha ett autonomt fordon som framförs autonomt 100 % av tiden.

Källor

[1] D.C. Municipal Regulations and D.C. Register. 2014-04-04. Länk