Nyhetsbrev 319: 50 år av blandad trafik?

I ett tal på en konferens i Princeton visades en prognos över utvecklingen inom automatiserade fordon, där sådana fordon av olika automatiseringsgrad blandas under en period av 40-50 år. Det dröjer alltså innan man kan bygga om städerna för enbart automatiserade fordon. Och ska trafiken då bli bättre än idag, så krävs det också att de är elektrifierade och delade.

Nu finns ett förslag till ”roadmap” för konvojkörning med lastbilar. Den tas också stegvis för att få alla pusselbitar att fungera ihop.

Och så har italienska EDIT visat ett koncept på ett anpassningsbart, modulärt, uppgraderbart fordon – utan eget varumärke!

Nu är det långhelg – ha det skönt i vårsolen!

Princeton SmartDrivingCars Summit

17-18 maj hölls Princeton SmartDrivingCars Summit, där 120 deltagare som representerade försäkringsbolag, leverantörer, myndigheter, regeringar, operatörer och företag inom ”deep learning”.

Ben Grush visade en sammanställning av hur flera experter ser framtiden för fordon med olika automatiseringsgrad.

Som framgår av bilden kommer semi-automatiserade fordon att ta ledningen inledningsvis innan de fullt automatiserade tar över på lång sikt. Det kommer att vara en lång period med blandad trafik.

Tack till Ingmar Andreasson, Logistikcentrum!

Roadmap för platooning

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) har tagit fram en roadmap för konvojkörning (platooning) av lastbilar i Europa [1]. Enligt den kommer introduktionen av konvojkörning att vara uppdelad i fyra steg:

  1. Platooner bestående av lastbilar från samma tillverkare (automationsnivå 2 på SAE-skalan)
  2. Platooner bestående av lastbilar från olika tillverkare (automationsnivå 2 på SAE-skalan).
  3. Platooner bestående av lastbilar från olika tillverkare där alla förare, förutom föraren i den första lastbilen i konvojen, kan vila sig.
  4. Platooner bestående av helt automatiserade lastbilar.

Steg 1 finns idag medan steg 2 är något som kommer att tas fram till 2023.

Roadmappen visar också vilka åtgärder behöver tas för att möjliggöra konvojkörning på europeiska motorvägar, inom och mellan olika länder, år 2025. Bland dessa nämns vidareutveckling av relevant teknologi och standarder, anpassning av väginfrastrukturen, harmonisering av regelverket, stärkt samarbete mellan infrastrukturhållarna, myndigheter samt logistik- och försäkringsaktörer, och tester i verklig trafik med fokus på samspel med andra trafikanter.

Källor

[1] ACEA. EU Roadmap for Truck Platooning. 2017-05-09 Länk

Delning är ett måste

Automatiserade fordon väntas bland annat eliminera trafikstockningar och reducera utsläpp, men om vi inte delar dem kommer de bara att göra trafiken sämre, skriver David Roberts på Vox [1].

Utgångspunkten i hans argumentation är en studie som nyligen utförts av University of California och Institute for Transportation and Development Policy som jämfört tre möjliga framtida scenarier, eller three revolutions in urban transportation [2].  Den visar att trafiken kan bli bättre endast om fordonsflottan är automatiserad, elektrifierad och delad. För att förverkliga detta krävs mycket stöd och arbete från samhällsaktörer i form av planering och policy. Det handlar bland annat om att stödja implementation och utveckling av mindre bussar som komplementerar kollektivtrafiken snarare än ersätter den, vilket kan lätt bli fallet om deras aktion uteblir.

Vi kan också tipsa om ett tal av Jeff Speck som också refereras till i ovanstående artikel.

Källor

[1] Roberts, D., Vox. Unless we share them, self-driving vehicles will just make traffic worse. 2017-05-18 Länk

[2] ITDP. Three Revolutions in Urban Transportation. 2017-05-03. Länk

EDIT – ett adaptivt fordon

Startupföretaget OSVehicle har presenterat ett modulärt ”white label” fordon kallat EDIT [1]. Det är ett fordon som är utvecklat för företag som erbjuder mobilitetstjänster och vars design kan anpassas efter behov. Det har alltså inget varumärke på sig utan det är upp till varje företag att sätta sin prägel på det.

Det kan ses som en plattform som minskar utvecklingstiden betydligt.

Här kan ni se hur EDIT är tänkt att fungera.

Källor

[1] Butcher, M., TechCrunch. OSVehicle comes out of stealth with a modular self-driving car called EDIT. 2017-05-17 Länk

Nyhetsbrev 318: Nytt stort EU-projekt

Vi får ibland in synpunkter på att vi behöver förtydliga vissa delar av det vi skrivit. En sådan synpunkt från en av våra läsare handlar om den nya lagstiftningen i Tyskland, som ju inte handlar om godkännande av fordonen i sig, utan om förarens ansvar när fordonet tagit över kontrollen:

Dagens lagstiftning säger att föraren alltid är ansvarig. Lagändringen innebär att föraren inte blir ansvarig under den tid bilen har kontroll. Dock säger lagen att föraren måste vara beredd att ta över kontrollen omedelbart vid behov. Detta gör detta ur en kundsynpunkt ganska meningslös. För att kunna ta över kontrollen omedelbart måste föraren sitta med händerna närmast ratten under hela körningen och med andra ord inte kunna göra något annat än att övervaka hela tiden under körningen vilket omöjliggör secondary tasks. Annars kan man inte vara redo att ta över på så kort notis.

Tack för synpunkten! Idag tar vi upp ett stort EU-projekt som ska studera ”Internet of Things” kopplat till självkörande fordon. Vidare VTIs utredning om straffrättsligt ansvar och effekterna på reparationer och reservdelar när antalet olyckor minskar. Ett nytt konsortium har sett dagens ljus: Delphi+BMW+Intel+Moblieye = sant. Och så har AB Volvo visat upp sin och Renovas självkörande sopbil!

Trevlig helg! Själva har vi slitit hårt idag.

Autopilot ska demonstrera IoT-lösningar

I april lanserades ett nytt EU-projekt kallat Automated driving Progressed by Internet Of Things (AUTOPILOT) som ska pågå i tre år och som fokuserar på att demonstrera IoT-lösningar för högt automatiserade fordon [1].

Projektet fokuserar på fyra scenarier:

  1. Automatiserad körning i tätbebyggda områden (Urban Driving)
  2. Automatiserad körning på motorvägar (Highway Pilot)
  3. Automatiserad parkering som möjliggör för fordon att köra sig själva till och från parkeringen (Automated Valet Parking)
  4. Konvojkörning med lastbilar i stadstrafik och på motorväg (Platooning).

Stor betoning i projektet ligger på innovation kring nya mobilitetstjänster med hjälp av automation och trådlöskommunikation (V2X).

Utvärdering av lösningar och insamling av relevant data kommer att ske på testområden i Frankrike, Finland, Korea, Spanien, Italien och Nederländerna. Dessa testområden inkluderar olika trafikmiljöer och kommer att användas för demonstration av olika scenarier. Testområdet i Italien innehåller exempelvis en motorväg mellan Florence och Livorno samt infartsvägar till hamnområdet i Livorno [2].

Projektet finansieras genom Horizon2020-programmet, har en budget på ca 45 miljoner euro (varav ca 20 miljoner är bidrag från EU), involverar 43 aktörer och koordineras av ERTICO.

Källor

[1] Autopilot. Länk

[2] ERTICO Network. Italian pilot site: Large-scale testing ground for AUTOPILOT IoT enabled autonomous driving. 2017-05-08 Länk

Utredning om straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon

Nu har VTI-forskaren Wanna Svedbergs rapport om ”En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon” åt den svenska regeringsutredningen om självkörande fordon blivit klar. Den är en allmän handling och alltså tillgänglig för intresserade.

Rapporten hanterar frågan om hur Sverige, på ett nationellt plan och utan att komma i konflikt med unionsrättslig lagstiftning, kan hantera och främja en introduktion av självkörande fordon på allmän väg inom en relativt snar framtid.

I forskarrapporten föreslås en rättslig infrastruktur som definieras som det eller de regelverk som omgärdar en typ av verksamhet och för dess verksamhet grundläggande rättsliga relationer och om hur detta ska gå till med fokus på straffrätten. Ett långsiktigt hållbart nytt regelverk behövs som kan hantera inte bara dessa fordon, utan även nya framtida innovationer och en samordnad ITS-hantering.

I rapporten diskuteras även behovet av en översyn av straffbestämmelser om sabotage, kapning, terroristbrott, immaterialrättsligt skydd etc.

Mörkare tider för leverantörer av reservdelar?

En ny rapport från KPMG visar att automatiserade fordon kan få negativ påverkan på tillverkare av reservdelar för fordon [1]. Inom 5-15 år väntas automatiserade fordon få relativt stor spridning i samhället, och antalet trafikolyckor kommer då att minska. Detta i sig kommer att leda till ett minskat behov av reservdelar för reparation av fordonsskador som uppstår på grund av trafikolyckor.

KPMG uppskattar att antalet olyckor kan minska med mer än 60 % före år 2030 och runt 80 % år 2040. För kollisionsreparations-marknaden innebär detta en minskning med 50 % inom de närmaste 15 åren. Baserat på tillverkarnas intäkter från kollisionsreparationer som under 2015 uppgick till 5,6 miljarder dollar, kommer detta innebära att intäkterna faller ner till 2,7 miljarder dollar år 2030 och 1,4 miljarder dollar år 2040.

Trots att intäkterna från kollisionsreparationer står för mindre än 3 % av fordonstillverkarnas totala intäkter utgör kollisionsdelarna i genomsnitt 10-20 % av deras rörelseresultat. Baserat på detta kan tillverkarna räkna med en minskning av rörelseresultatet med 4-9 % år 2030 och en minskning med 13 % år 2040.

Källor

[1] KPMG. Will autonomous vehicles put the brakes on the collision parts business? Maj 2017. Länk

Delphi ansluter till BMW, Intel och Mobileyes partnerskap

Delphi har nu ingått ett partnerskap med BMW, Intel och Mobileye för att utveckla teknologi som kommer vara byggstenar i autonoma fordon [1].

BMW, Intel och Mobileye inledde sitt samarbete under 2016 och nu när Delphi ansluter kommer de att hjälpa till med integrationen av autonoma fordonssystem.

Planen är att börja producera autonoma fordonssystem 2021, och BMW planerar samtidigt att rulla ut sina autonoma fordon på vägarna då. Fordonen kommer att vara självkörande men en mänsklig förare kommer fortfarande att kunna ingripa vid behov.

Delphi har redan tillhandahållit en beräkningsplattforms-prototyp som länkar samman sensorer, artificiell intelligens och andra datorer. Systemet kommer dock inte finnas i BMW:s bilar utan parterna fokuserar på att utveckla ett nytt system tillsammans. Ett system som också kommer att göras tillgängligt för andra biltillverkare och tech-bolag att använda i sina självkörande bilar.

Parterna kommer under de närmaste månaderna att bestämma respektive företags roll i partnerskapet liksom de finansiella arrangemangen. Fler partners kan komma att ansluta sig, inklusive andra fordonstillverkare. Delphi kommer då att vara ansvariga för att integrera systemet även i de andra bilfabrikanternas fordon.

Källa

Delphi joins BMW-Intel-Mobileye autonomous car partnership, APnews.com, 2017-05-17 Länk